www.archive-se-2014.com » SE » G » GENANALYS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 3 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Genanalys. fakta och debatt på genanalys.se
  Descriptive info: .. kloning.. se.. genanalys.. genterapi.. gentest.. fosterdiagnostik.. Detektion av HLA-gen.. Genyttryck.. genetiska sjukdomar.. sjukdomar.. löss.. Genanalys.. Fakta och debatt.. I och med Hugo-projektet har man lyckats kartlägga det mänskliga genomet.. Dock vet vi inte vad alla delar av dna har för uppgift, men vi har kartlagt fler och fler gener som ger vissa egenskaper, eller som ökar risken att drabbas av en viss sjukdom.. Den första kartläggningen av det mänskliga genomet gjordes år 2000.. Fram till år 2010 har man läst av genomet från ett par tusen människor, och därefter finns möjligheten att läsa av genomet från ytterligare tiotusentals människor varje år.. Det pågår projekt i många olika länder, det mest påkostade programmet, 1000 genomes, ett samarbetsprojekt mellan bl.. a.. Kina, USA och storbritannien.. Man undersöker människo-dna från hela världen, nu för att hitta baspar som skiljer mellan olika individer.. Dessa delar av DNA som är olika inom en art kallas snippar(från engelskans single-nucleotide polymorphism).. För att hitta alla snippar av betydelse måste man läsa av massor av kompletta dna-uppsättningar från tusentals individer.. Forskarna själva beräknar att de har hittat 95 procent av de punkter som skiljer olika människor åt, och det handlar om ca 15 miljoner snippar plus några andra genvarianter.. Det har visat sig att varenda människa i genomsnitt har omkring 250 skador på sina gener, varav omkring 75 kan knytas till olika ärftliga sjukdomar.. Klinisk genetik.. Vi kan förvänta oss en utveckling där rutintest för allt fler och allt mer komplexa egenskaper kommer att kunna göras allt enklare och snabbare.. Kostnaderna för sådana test kommer troligen att sjunka.. Dock är gapet mellan att diagnosticera och kunna ge någon konkret hjälp i de flesta fall stort.. Hur är det att leva sitt liv med vetskap om att man bär på en risk på 100 procent för en viss dödlig sjukdom? Eller för en måttligt handikappande sjukdom med 45 procents risk? Hur är det att leva i väntan på sjukdomsdebut? Svaren blir nog olika beroende på vem man frågar och det är svårt att sätta sig in i situationen utan att vara berörd.. De som friskförklarats med hjälp av ett genetiskt test kan känna skuldkänslor gentemot syskon med sjukdomsanlag.. Undersökningar visar att personer med risk för en svår sjukdom, som de haft nära kontakt med, är mer negativa till att genomgå genetisk analys.. Mest positiva är de som inte upplevt den aktuella sjukdomen på nära håll.. Man kan alltså säga att kunskapen i vissa fall kan ge en oro och ett ansvar som är mer livsbegränsande än riskerna i sig.. Men resultatet av genetiska test kan medverka till att förebygga en sjukdom eller fördröja vissa sjukdomars debut genom livsstilsförändringar eller medicinering.. Är testerna motiverade i dessa fall men inte annars? Ska varje individ få välja eller ska vi gemensamt fatta demokratiska beslut om  ...   ett intrikat sekretessproblem som är ofullständigt debatterat och utrett.. Ska arbetsgivare och försäkringsbolag kunna kräva tillgång till genetiska tester? Den här nya teknologin riskerar att undergräva försäkringsväsendet vad gäller liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar.. Grundtanken bakom en solidarisk försäkring är enkel.. Var och en bidrar till en gemensam pott, ingen vet vem som kommer att drabbas av sjukdom, olycksfall, invalidisering eller för tidig död, men de som drabbas får hjälp ur den gemensamma potten.. Om man måste göra ett test för att få en försäkring kan det utesluta vissa.. Redan idag har t.. ex.. anlagsbärare för Huntingtons sjukdom nekats försäkringar.. I slutändan riskerar en sådan utveckling leda till att endast de personer som inte har några större riskfaktorer och därmed inget egentligt behov av en försäkring är de som har råd med en.. De som verkligen behöver kommer inte att ha råd på grund av differentierade premier.. Genanalys kan avgöra förutsättningarna för ett långt liv.. Forskare verksamma i Italien och USA har analyserat arvsmassan från 1.. 055 personer som var minst 100 år.. Resultaten jämfördes med motsvarande från nästan 1.. 300 kontrollpersoner.. Det visade sig, enligt studien att de som levde länge hade vissa utmärkande genetiska drag.. Sammantaget hittades 150 varianter (så kallade snippar) som kunde användas i en matematisk modell för att förutspå om en person skulle överleva åtminstone sin 90-årsdag eller inte.. De riktigt gamla i studien var friska långt upp i åldrarna, trots att de enligt kartläggningen inte skilde sig jämfört med normalbefolkningen när det gällde sjukdomsanlag.. Det räcker alltså inte med att inte bli sjuk för att bli riktigt gammal utan även generna spelar in.. Stora skillnader i proteinnivåer i olika celler trots samma gener.. Allt bättre tekniker för att på molekylnivå mäta tillverkningen av proteiner i enskilda celler visar att uppbyggnaden av en organism är mer komplex än man först trott.. T.. har man vid studier av E.. coli sett stora skillnader i nivåerna av olika protein i olika celler, trots samma genuppsättning.. Variationen gällde inte bara proteiner som förekommer i liten mängd, där slumpen kan avgöra vilka proteiner som tillverkas, då det finns ett begränsat antal molekyler som kan aktivera generna i en cell, utan också när det gäller proteiner som finns i stor mängd.. Forskarna tror att skillnader i bland annat mängden av RNA-polymeraser enzymer som behövs för proteintillverkningen kan ligga bakom.. Studier visar också att mängden mRNA den mall för uppbyggnaden av ett protein som tillverkas utifrån en viss gen inte står i proportion till mängden av proteinet i fråga.. Detta kan bero på att proteiner kan finnas kvar i celler i timtal, och ärvs när cellerna delar sig, medan mRNA-molekylen bara finns kvar i några minuter.. Skillnaderna i genuttryck mellan olika celler i människors och djurs vänader tros vara minst lika stora som mellan olika bakterieceller..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: HLA-gen Genanalys. fakta och debatt på genanalys.se
  Descriptive info: HLA-genen.. I många fall kan vi människor med våra sinnen automatiskt analysera vilken genuppsättning någon har.. Det kan naturligtvis vara så uppenbart som gener för ögonfärg eller hårfärg men mycket tyder på att vi med våra sinnen även t.. kan skilja på personer med olika HLA-gener.. HLA-genen (human leukocyte antigen) sitter på kromosom nr 6 och påverkar sjukdomar som beror på autoantikroppar och immunologiska sjukdomar t.. psoriasis.. Det har även visat sig att HLA-systemet påverkar vår kroppslukt på så sätt att kroppslukten är ett uttryck för det personliga immunsystemet och att vi kan urskilja dessa dofter och känner oss mer attraherade till personer av motsatt kön som har en HLA-genuppsättning som är  ...   kvinnor fick sedan lukta på tröjorna och säga vilken de fann mest attraktiv.. Samtliga kvinnor föredrog lukten av män, vars HLA-gen skiljde sig från deras egen och på så sätt gav bästa biologiska matchning.. Ett undantag i studien var kvinnor som åt p-piller.. De tyckte att HLA-lika män doftade mest atttraktivt.. P-piller verkade lura deras kroppar att tro att de var gravida.. Det kan alltså vara ide att inte dölja vår naturliga doft med parfymer och deodoranter.. En studie från university of New Mexiko visade att kvinnan i ett parförhållande var mer sexuell mot sin man ju större HLA-skillnad det var mellan dem.. När HLA-överensstämmelsen var stor ökade däremot hennes intresse för andra..

  Original link path: /hla.html
  Open archive

 • Title: Genanalys. fakta och debatt på genanalys.se
  Descriptive info: Genuttryck.. Även om våra gener, vårt DNA, inte kan ändras så kan de gener som uttrycks ändras beroende på miljön.. Normalt är bara en liten del av vårt DNA:s gener aktiva.. Genom att metylgrupper fäster till DNA så bestäms vilka gener som ska vara aktiva, det s.. k.. "genuttrycket".. Dettaa kan påverkas av olika saker i miljön t.. av motion, kost och livsstil.. I en studie har Charlotte Ling, docent vid Lunds universitet Diabetes Center, och hennes kollegor visat att en del av de positiva effekter som erhålls vid träning beror på det  ...   men friska män i åldern runt 35 år, som tidigare inte regelbundet utövat någon träning men som sedan deltagit i spinning och aerobicspass under sex månader.. De fann att förändringar hade skett i uttrycket hos 7000 gener vilket är ca en tredjedel av en människas gener.. En närmare titt avslöjade att t.. gener kopplade till diabetes och fetma, och även gener kopplade till att lagra fett hade ändrats.. Forskarnas slutsats var att förändrad DNA-metylering, som ett resultat av fysisk aktivitet kan vara en av mekanismerna för hur dessa gener påverkar risken för sjukdom..

  Original link path: /genuttryck.html
  Open archive
 •     


  Archived pages: 3