www.archive-se-2014.com » SE » N » NATURSKYDDSFORENINGENGOTLAND

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2014-05.

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: .. Naturskyddsföreningen Gotland.. Kontakt.. |.. Om oss.. In English.. Start.. Aktuellt.. Yttranden.. Medlem.. Styrelse.. Program.. Länkar.. Tidning.. Naturtips.. Fastigheter.. Lilla Karlsö..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Om oss.. är en krets och ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen.. Föreningen arbetar för att skydda naturen och miljön.. Vi gör det genom att utbilda, granska, delta i debatten, påverka och bilda opinion.. Genom att bedriva allmänna exkursioner, förläsningar, debatter och andra programpunkter bidrar vi också till att få ut budskapet om ett hållbart samhälle och ett stark naturskydd.. Vi producerar också en tidskrift,.. Natur på Gotland.. Allt arbete sker ideellt och om du också vill vara med i arbetet att bevara och skydda miljön och naturen så att nästa generation  ...   med i gotlandskretsen.. Styrelsen.. Anncatrin Hjernquist, ordf.. tel: 48 52 48, mobil: 070-441 68 48.. Camilla Djurberg, v.. ordf.. 24 93 93.. Anders Lekander.. , sekreterare 21 88 91.. Per Jörneus, kassör 21 92 10.. Magnus Jönsson 24 52 68.. Erik Rudstedt 070-552 98 74.. Arnd Rüger 22 31 37.. Suppleanter:.. Maria Brandsjö Fredin 070-5879725.. Göran Berntsson 48 33 20.. Sara Eliason 320 27.. Annika Jörnemark.. 24 42 63.. Ann Pettersson 24 61 08.. Lars Södergren 22 21 77.. Bengt Unnerfelt 26 45 12.. Skicka epost till styrelsen:.. styrelsen[at]naturskyddsforeningengotland.. se..

  Original link path: /info.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: The swedish society for nature conservation.. on Gotland.. The regional group on Gotland of The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) works for protection of nature and environment.. We educate and influence decionmakers, participate in debates, influence and shape public opinion, arrange public field trips and guided nature tours, invites lecturers and much more.. We also publish a journal (in Swedish) focusing on the environment and nature on Gotland (.. ).. The main aim of all activities is to provide a message of a sustainable society where nature is preserved for coming generations.. If you want to help  ...   the magical island of Gotland, get involved and become a member of SSNC and the regional group on Gotland.. Click here.. to join directly online.. If you live on Gotland you will become a memeber in our regional group automatically.. If you don't live here, you have to change you regional group to Gotland to be able to support our regional work and to get our journmal.. Left to right: Campainboat on a mission to save the Baltic Sea, members on a field trip on a sunny day and members on a field trip on a misty day..

  Original link path: /english.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Välkommen till Naturskyddsföreningen Gotland som är en krets och ett länsförbund av Naturskyddsföreningen.. På andra länkar ovan kan du hitta info om aktiviteter, vår tidning och hur du kontaktar styrelsen.. Tranor på Mästermyr.. Stöd arbetet med att rädda Ojnareskogen.. :.. Plusgiro:18 67 55-5 märk Ojnare.. Ung havsörn på Gotland..  ...   Gotland tack vare naturskyddsinsatser.. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock.. Tordmular på Naturskyddsföreningens egna och Östersjöns enda oexploaterade fågelberg Lilla Karlsö.. Ung gråsäl, Lilla Karlsö.. Glädjande ökar antalet gråsälar runt Gotland och i Östersjön igen.. Gotländska strandängar är mycket viktiga lokaler för många hotade växter, insekter och fåglar..

  Original link path: /start.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Se Gunnar Britses film från Ojnareskogen och omgivningarna (SMA).. https://vimeo.. com/78821147.. Mark- och miljödomstolen 11 - 14 mars 2014.. förhandling om Nordkalks ansökan Bunge-Ducker.. Lokal: Regementsgatan 2, Visby - Visborg konferenscenter sal Avar.. Mark- och miljödomstolen 8 april 2014.. förhandlingar om SMA:s ansökan Stucks.. Lokal: Folkhögskolan i Fårösund.. Årsmöte 2014.. Årsmötet hålls på Bungenäs lördagen den 22 mars.. Styrelsen omvalde i sin helhet med undantag av att Lass Södergren ombett omval och ersattes av Ann-Christin Malmberg Bernström från Hangvar som suppleant.. Gör om gör rätt säger HD.. HD beslutade den 18 juni att ärendet on en kalktäkt i Bunge-Ducker ska prövas om från början.. HD skriver: Tillståndsprövningen ska sålunda omfatta alla de effekter som den sökta verksamheten kan få på Natura 2000-området.. Detta måste i sin tur anses innebära att en samlad bedömning ska göras i något skede av prövningen, och att denna bedömning ska vara fullständig, exakt och slutlig.. Ett tillstånd förutsätter att myndigheten kan väga in verksamhetens alla aspekter och samlat pröva återverkningarna på det skyddade området.. Styrelsen.. Aktiebolaget Bungenäs kalkbrott som bebygger det gamla militärområdet Bungenäs, öster om Fårösund, har dragit tillbaka ett tjugotal tomter i ett värdefullt skogsområde som nu istället blir naturreservat.. Klicka på texten och läs bolagets pressmeddelande.. Pengarna styr kalkopinionen!.. Den 21 januari anordnar Nordkalk ett opinionsmöte på Wisby Strand för att försöka påverka den gotländska befolkningen att godta företagets planerade kalkbrytning i Bunge.. Detta sker samtidigt som Högsta Domstolen prövar en del av Bungeärendet.. Den starka opinion, som på goda grunder ifrågasätter rimligheten i att offra en viktig faktor i den gotländska vattenförsörjningen, och som verkar för att skydda Ojnareskogen som en del av en föreslagen nationalpark, har inte samma ekonomiska resurser att nå ut till allmänheten som det multinationella företaget.. Redan dagen efter Nordkalks möte anordnar Högskolan och Region Gotland ytterligare ett möte på samma tema och i samma lokaler.. Dessa är institutioner som finansieras av skattemedel och här skulle man kunna förvänta sig opartiskhet och saklig information.. Syftet med detta möte anges vara att lära gotlänningarna om hållbar utveckling, med exempel från gotländsk kalkbrytning.. Tittar man närmre på talarlistan kan man dock notera en enorm skevhet till förmån för gruvlobbyn.. Här talar mineralindustrins främsta lobbyorganisation SveMin om behov av kalksten.. Organisationen arbetar aktivt för en lagändring som innebär att bolagen får lov att bryta kalk på mark som de inte ens äger.. Var finns den balanserande motparten?.. Här talar LO om behovet av jobb.. Var finns den balanserande motparten som talar om de egenföretagare och bönder som inte har råd att mista sitt rena vatten och sina oförstörda omgivningar eller om oförstörd natur som en potentialen för turistföretag och andra typer av arbetstillfällen? Ämnet för natur handlar mest om hur man gör den efterbehandling av täkter som lagen föreskriver.. Varför talar inte någon oberoende expert om riskerna med att börja spränga i det intrikata vattenreningssystem som finns under Ojnareskogen och som renar vattnet i Bästeträsk? Eller om det unika värdet av gotländska alvar som hotas av kalkbrytningen? På Gotland finns 37 % av världens alvarmarker.. Alvar är lika unikt som regnskog, men det finns här hos oss.. Vi ställer gärna krav på andra länder att skydda regnskogen, men tar inte ansvar när det gäller oss själva.. Att föra ut kunskap om de naturvärden som finns på Gotland till en bred allmänhet kunde vara en uppgift för Högskolan inom ramen för dess program med hållbar utveckling.. Nordkalk och gruvlobbyn är rik och mäktig.. 25 miljarder står på spel, och då kostar man på sig konferenser både på Gotland och i Sveriges Riksdag.. Men vem talar för bönderna på norra Gotland? Vem talar för alvaret och den unika fyrahundraåriga skogen med sina endemiska arter? Och vem talar för våra barn som vill fortsätta att dricka naturligt, inte kemiskt, renat vatten?.. För Budkavlen.. Daniel Heilborn.. Anncatrin Hjernquist.. Richard Hellgren.. Film om Ojnarestriden.. http://www.. youtube.. com/watch?feature=player_embedded v=TJ3WmGjbt7o.. HD stoppar Nordkalks arbete.. i Ojnareskogen 18 okt 2012!.. Hotad natur.. Naturvårdsverket redovisade i oktober sin be dömning av den svenska vargstammen 380 vargar behövs för att en genetiskt livskraftig stam ska överleva på lång sikt.. Utöver dessa 380 vargar måste minst sju nya vargar vandra in och fortplanta sig varje årtionde.. Tidigare var bedömningen minst 500 vargar, medan andra forskare talat om 2 000 djur.. Man kan alltså ana att de 380 vargarna är ett absolut minimum som presenteras för att tillmötesgå Regeringen.. Den senaste vintern fanns ungefär 265 vargar.. Den centerpartistiske miljöministern Lena Eks omedelbara reaktion var att det bara behövs 180 vargar och detta är vad hon kommer att anföra till EU.. Och hon vill ha jakt redan i vinter.. Utan att på något sätt förminska den komplicerade fråga som vargfrågan är förefaller alliansregeringens reaktion symptomatisk för hur svagt intresset numer är för miljö- och naturvårdsfrågor i Regeringen.. Men också för hur starkt inflytande Jägareförbundet har på regeringspolitiken.. Det finns varg i Sverige, inte för att Regeringen gör något, utan för att en stark svensk opinion tvingar fram det med hjälp av EU.. Det finns likheter med hanteringen av Ojnareskogen.. Regeringens ambitioner är att under lätta för en rad verksamheter som skadar vår natur.. Det gäller till exempel gruvbrytning och vindkraftsindustri i känsliga naturmiljöer.. Allt går före miljön.. Regeringen manövrerar och trixar med lagstiftning och påverkar myndigheter och domstolsprocesser för att driva på en ökad exploatering av naturen.. Miljöbalkens stoppregel tas bort under domstolsförhandligen om Bungetäkten och här går inte heller Miljöpartiet fri från kritik.. Nu driver Regeringen på ytterligare försämringar av lagstiftningen för att möjliggöra ännu mer naturskövling.. När Vattenfall förlorade mot örnarna på Mästermyr gick bolagsledningen genast till Regeringen och begärde ändrad lagstiftning.. Målet är att vindkraftsexploatering inte ska behöva prövas alls.. Och Lena Ek var snabb med förslag på ändring av Miljöbalken för att tillgodose Vattenfall.. Vad gäller kalkindustrins intressen vill Regeringen ändra lagstiftningen så att företagen i fortsättningen inte ska behöva äga den mark de vill gräva bort.. Prövningen av ärenden som berör kalkbrytning ska flyttas från Miljöbalken till Minerallagen är planen.. Då kan SGU och Bergsstaten ge utländska och inhemska företag rätt att bryta kalken därhelst de vill, utan att fråga markägaren.. Regeringskansliet samlade i oktober SGU, Svenska Bergmaterialindustrin och SveMin för att utarbeta en ny svensk mineralstrategi på temat effektivare miljöprövning.. Målet är att miljöprövningar i samband med ansökningar om tillstånd för materialtäkt och gruvdrift ska effektiviseras tidsåtgången och den administrativa bördan vid miljöprövningen ska begränsas ändrade regler i Miljö balkens kapitel 6 ska förenkla framtida miljöprövningar.. Så om en tid får jag kanske vara beredd på att möta ett kalkbolags maskiner i min får hage när jag kommer dit någon morgon.. De stora miljöorganisationerna till trots, är hoten mot naturen idag starkare än på länge.. Organisationerna framträder oftare, men påverkar mindre: Stränderna bebyggs vindkrafts industrierna lokaliseras till orörda fjäll områden, viktiga fågellokaler, hotade skogar, obebyggda skärgårdar och känsliga kulturmiljöer skogsbruket skövlar som kanske aldrig förr och gotländsk alvarmark sprängs bort.. Och det gör även renbetesmarker och känslig natur på fastlandet.. Det krävdes ett tält läger och 70 poliser, piketbussar, terrängfordon, hundförare och hästar för att få upp frågan om Ojnareskogen i nationella media skriver Richard Hellgren i ett inlägg på sidan 16 i tidningen.. Men det jäser runt om i landet.. En folklig miljörörelse, som drivs av idealitet tycks växa fram till försvar av naturen.. Kanske innebär Högsta Domstolens senaste beslut att Ojnareskogen på sikt kan räddas, men Nordkalk blir kanske kvar på ön och med en ändrad lagstiftning är all natur med kalk på Gotland hotad.. De lokala engagemangen för att rädda vår natur känns mer angelägna än någonsin.. I detta nummer av Natur på Gotland uppmärksammar vi av naturliga skäl försvaret av Ojnareskogen, men som vanligt blandar vi med inslag om den vackra, skyddsvärda gotländska na turen.. Det handlar bl.. a.. om Södra Hällarna, gotlandssnoken, honungsbiet, igelkottar, fisk, ejdern, skogsbaggen, jordbruk och ett axplock nyheter.. ordförande.. Domstolsfiasko.. Mark och miljööverdomstolen gav den 5 juli det finska bolaget Nordkalk tillstånd till kalkbrytning i Bunge.. Naturskyddsföreningen menar att täkttillståndet strider mot såväl miljöbalkens bestämmelser som EU:s miljölagstiftning.. Miljödomstolen kom tidigare, på samma fakta underlag, fram till att Nordkalk inte skulle få tillstånd.. Miljööverdomstolens beslut var kanske inte så överraskande med tanke på den makt pengar har och det inflytande politiker haft i kulisserna.. Alliansregeringens Maud Olofsson (C) som ändrade regelverket under processen för att möjliggöra domen hade sannolikt andra ärenden i främsta rummet, kanske att underlätta för svensk uranbrytning.. Det uppseendeväckande med domen är att man ger sken av att ärendet fått en miljöprövning när det mest handlar om att en krets uppsatta jurister bekräftar varandra istället för att göra självständiga bedömningar.. Sverige är ett litet land, toppen är trång, speciellt inom juridiken.. Den domare som beslutade om tillåtlighet var självaste hovrättspresidenten utan tidigare erfarenheter av miljömål.. Hur sannolikt var det att hans kolleger och underställda skulle desavouera honom genom att avvisa Nordkalks tillståndsansökan?.. En klurig fråga för Regeringen och Riksdagen att fundera över är hur Naturvårdsverket, som är Regeringens sak myndighet i naturvårdsfrågor kan komma fram till att ett täkttillstånd på denna plats skadar Natura 2000-områden, hotar bevarandestatusen för rödlistade arter som Sverige förpliktigat sig att skydda och hotar att skada kvaliten på vattenförsörjningen till människor och djur.. Samtidigt kommer tre jurister, utan någon kompetens i naturvård eller hydrologi, fram till att det inte alls blir några problem, och det blir dessa dilettanter som får rätt att avgöra ärendet.. Konsekvensen för en regering som värnar om skattebetalarnas pengar måste väl bli att lägga ner Naturvårdsverket, och tjäna miljoner, och ersätta myndigheten med några jurister?.. Under Bungeprocessen har vi sett domare som växlat mellan att ena dagen döma i målet och andra dagen vara på Nordkalks advokats lönelista, vi har sett myndigheter som haft avgörande inflytande på domstolens beslut, och som får JO-kritk för jäv, uppseende uppgifter som emellertid inte bekommer domarna i Bungemålet.. Två domstolar, Miljödomstolen och Miljööverdomstolen (obs de har längre namn nu), kommer fram till helt olika beslut, men Högsta Domstolen klarade inte sitt uppdrag, att hantera ärendet.. Vi har också sett myndigheter som först rekommenderat Nordkalk platsen för att senare byta ståndpunkt och motsätta sig ett tillstånd.. Nu har Fältbiologernas aktioner skapat den uppmärksamhet kring Bungebrottet som borde ha kommit för länge sedan.. Men vi som motsätter oss brottet har anledning att vara självkritiska.. Naturskyddsföreningen med en rikstidning och omfattande resurser skulle för länge sedan haft många och stora artiklar i Sveriges Natur och massutskick till medlemmar och tidningar - för att skapa uppmärksamhet och opinion.. Det är sånt föreningen är till för! Att man sedan i våras valt att på allvar stödja lokalföreningen i deras arbete mot Bungetäkten är bra, men stödet kom för sent och opinionsarbetet har ännu inte fått någon fart på riksnivå.. Och kanske har parternas fokusering på vattnet gjort det enklare för domarna att ge tillstånd i förhoppningen att teknikska problem ska teknikerna klara att lösa.. Förstörd natur är svårare att ignorera.. Som exempel kan vi se hur Miljööverdomstolen samma dag som de ger tillstånd till Bungetäkten stoppar Vattenfalls vindkraftetablering på Mästermyr med motiveringen att den skadar naturen.. Det skulle naturligtvis varit stopp på bägge ställen och med liknande motiveringar.. Nu är vi tacksamma för den opinion som fältbiologer och gotländska finansmän hjälper till att skapa kring Bungetäkten och domstolens felaktiga beslut och vi hoppas att EU kan ge Sverige ytterligare en knäpp på näsan och därmed till slut få stopp på skövlingen.. Risken är dock att naturvårdarnas vädjan till EU och prövning i EU-domstolen bara ytterligare hetsar de prestigekänsliga juristerna som dömer, och som ingen naturvård begriper, att ytterligare slå vakt om sina fögderier; Här ska inte EU komma och tolka lagen.. Det är vår uppgift.. Björn Hjernquist /Red.. NF Gotland pratar Skarpsill på Almedalsveckan.. Riksföreningens stämma.. Naturskyddsföreningen Gotland har lämnat 2 motioner till stämman.. Den ena behandlar Lilla Karlsö; vi vill att ön överlåts till lokalföreningen.. I den andra föreslår vi att det inrättas ett etiskt råd dit lokalföreningar kan vända sig när man anser att riks inte arbetar på rätt sätt.. Lilla Karlsö till lokalföreningen.. Hur gick det med motionen?.. EU-kommissionen frågar Regeringen om kalkbrytningen på Gotland.. Bakgrunden till EU-kommissionens frågor till Regeringen är Naturskyddsföreningen Gotlands och andra miljöorganisationers skrivelser till Kommissionen angående Bungetäkten.. Föreningens skrivelse till EU.. Kommissionens svar till Naturskyddsföreningen Gotland.. Sillgrisslor.. Läs rapport om hur sillgrisslor i ostörda miljöer lämna bohyllorna.. Rapporten väckte uppmärksamhet i riks- och lokalmedia eftersom resultaten kan tolkas som att ringmärkningen på Stora Karlsö skadar fågellivet där.. Länk till vetenskapsradion om rapporten.. Länk om betet på Lilla Karlsö.. Ledare i Natur på Gotland maj 2012:.. Lilla Karlsö borde ägas av Naturskyddsföreningen Gotland.. Lokalt ansvar.. På Gotland och runt om i landet sköts naturvårdsområden lokalt.. Lilla Karlsö är ett undantag i detta sammanhang, ön ägs och sköts av Riks föreningen i Stockholm.. På samma sätt som med lokalföreningens fastig heter Hörsne prästänge, Muskmyr och Smågårde m.. fl.. är det en betydande.. fördel att områden på Gotland också sköts från Gotland och inte från Stockholm.. Det gynnar allt, den dagliga verksamheten, uppföljningen.. och inte minst engagemanget.. Utredning utredde inte.. När riksföreningen beställde en utredning av en konsult gavs det direktiv.. Utredningens förslag hade redan tidigare formulerats av Riks och utredningen var ett resultat av dessa direktiv och inte en verklig utredning.. Det var en rapport! Bristerna har beskrivits i tidigare nummer av Natur på Gotland och i skrivelser från Gotland till riksföreningen.. För att nämna ett exempel från rapporten; utredaren föreslog att förvaltningen skulle.. överlåtas till staten (Länsstyrelsen) med motiveringen att det skulle minska föreningens utgifter, samt att det var så naturreservat normalt förvaltas.. Samtidigt framställdes det som att Lilla Karlsös höga naturvärden fortsättningsvis skulle bevaras.. Så vad innebär detta egentligen? För det första så frångås en väl fungerande modell för skötsel av ön, en modell som även tillämpas på Stora Karlsö.. Staten har inte mono pol på skötsel av reservat, t.. ex.. öarna i Stockholms skärgård förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.. Lillöns mångåriga modell är alltså inte unik.. När Länsstyrelsen i år övertog ansvaret minskade tiden för tillsyn med 70 %! Den nya förvaltningen, som riksföreningen nu infört, är inte bara en kraftig försämring av Lillöns skötsel, utan avviker också från förvaltning av andra öar.. Det finns även en viktig principiell fråga.. Är staten en bättre naturvårdsförvaltare än Naturskyddsföreningen? När nu Riks överlåter ansvaret av ekonomiska skäl, blir det svårt för föreningen att kritisera staten, när den drar ner på anslagen till skötseln av natur områden, inklusive Lillön.. Och varför ska riksföreningen äga ett naturområde.. som den inte förvaltar och sköter?.. Motioner.. För att bibehålla den höga ambition som föreningen haft under lång tid och för att kunna bevara Lilla Karlsös naturvärden, har Naturskyddsföreningen Gotland lämnat en motion om att ansvaret för Lilla Karlsö ska överlåtas till Gotland.. Bakgrunden är den som beskrivits här.. Vi på Gotland har engage mang och vill fortsätta förvalta ön på ett föredömligt sätt.. Förutsättningarna för en överlåtelse är goda.. Vid ett stämmobeslut 1998 beslutades att ön inte ska säljas, vilket dåvarande riksstyrese före slagit.. Stämman fastställde även att ön skulle skötas som ett föredöme.. Lillön skulle alltså bli kvar i föreningens ägo och med Gotlandskretsen som ägare kan det återigen.. bli föredömlig skötsel.. Vi har även lämnat in en motion om att införa ett etiskt råd.. Detta är föranlett av de erfarenheter vi fått de senaste åren bland annat när det gäller riks han tering av frågor kring Lilla Karlsö.. Ekonomiskt medför all typ av markförvaltning kostnader.. För Lillön tillkommer kostnader för turbåtstrafik.. Men en båttrafik, som är anpassad efter öns förutsättningar och kontrakterad för flera år blir betydligt.. mindre kostsam än den är i dag.. En förlängd säsong innebär också större intäkter och förstås att flera kan komma ut.. En mer kvalitativ och genomtänkt marknadsföring än den som är idag gynnar också verksamheten.. Vi har kontakter och förslag, men de har inte kunnat genomföras med Riks som ansvarig.. Statliga bidrag finns om man.. söker.. Grannön Stora Karlsö får över 300 000 kronor varje år från staten.. Ett engagerat, ideellt arbete innebär också att personalkostnader blir låga.. Men även Riksföreningen kan naturligtvis vara med och ge ekonomiskt stöd till lokalföreningens framtida skötsel av Lilla Karlsö.. Sammantaget innebär Gotlands förslag en natur lig ansvarsfördelning, där ansvaret ligger på lokalföreningen som har:.. ekonomiska förutsättningar.. praktiska förutsättningar.. vilja och engagemang.. Ledare i Natur på Gotland februari 2012:.. Om framgångar, hopp oro.. Kalkbrytning nu en EU-fråga.. Naturskyddsföreningen Gotland har under flera år försökt förhindra ett nytt stort kalkbrott på norra Gotland.. Vi har, liksom föreningarna Föreningen Rädda Ojnareskogen och Sveriges Botaniska förening skickat in en klagan till EU-kommissionen.. Vi ser att miljödomar i Sverige brister.. Det tycks inte vara självklart att miljödomstolarna har kunskap i ekologi och det förefaller som om ekonomiska och politiska intressen har företräde framför miljöbedömningar.. Det var inte syftet med miljölagarna och EU-direktiven.. Redan i de första domstolsförhandlingarna påpekades uppenbara brister, som till exempel att gränsdragningen av Natura 2000-områden gjorts på felaktiga grunder.. EU-kommissionen lyfter nu denna fråga.. Vårt naturvårdsarbete kan ge resultat! Kommissionen har nyligen skickat en rad frågor till Regeringen för att utreda hur ärendet har hanterats.. Parallellt pågår ett domstolsärende gällande villkoren för kalkbrytningen.. Här har Naturvårdsverket och Länsstyrelsen varit tydliga med villkorskraven.. Vi har lämnat in yrkanden och fått hjälp av en jurist på kansliet.. Det är roligt att riks är med på tåget igen.. Vi behöver ökade resurser för att få till en stark nationell opinion.. Myndigheterna.. Som skolbarn kändes tiden mellan sportlov och sommarlov som evigheter.. Nu är den tiden alldeles för kort.. Tiden går.. Och den går allt fortare.. Exploateringen på Gotland går också alldeles för fort och sedan kan naturen vara förstörd för evigt.. Det som finns kvar blir nästa generations verklighet.. Och för varje steg blir varje spillra än viktigare att bevara.. Exploateringsplaner presenteras oftast stiligt och som utvecklingsplaner men de missar oftast de avgörande frågorna.. Jag känner mig trots allt optimistisk inför de möten jag är delaktig i, både i Regionens miljöråd och Länsstyrelsens naturvårdsråd.. Omorganisationerna av Länsstyrelsen och Regionen kommer förhoppningsvis att stärka deras arbete med naturvårdsfrågor.. Trots den hastiga fragmenteringen av natur- och kultur-landskapet finns det en del positiva händelser.. Flera nya reservat har bildats och flera av våra förslag har fått gehör..  ...   måste ta sitt ägaransvar och självklart också sitt naturvårdsansvar.. Det leder till att föreningen alltså ändå måste räkna med kostnader för naturvården på Lillön, även om Länsstyrelsen skulle vara formell naturvårdsförvaltare.. Bland annat innebär förslaget att tillsynen av Lilla Karlsö ska minskas och begränsas, vilket känns helt bakvänt för dem som känner förhållandena.. Behovet att skydda alkfåglar, pilgrimsfalk och sälkolonin fick tyvärr inget genomslag i utredningen.. Förslaget förstärker den känsla som många framfört, att det handlar om skillnaden i synsätt mellan storstad och landsbygd.. Vidare föreslogs att länsförbundet ska sköta visningsverksamheten och Storöbåten ordna trafiken.. Att den lokala föreningen ansvarar för visningen och inte ett kansli i Stockholm känns självklart! Samordning av trafiken är svårare.. Vår lokalförening har inget mot ett respektfullt samarbete med Stora Karlsöbolaget.. När det gäller båten har det dock visat sig svårt att få ihop logistik och säkerhet.. Stora Karlsöbolaget säger samma sak som personalen på Lillön, att nuvarande Stora Karlsöbåt inte klarar att angöra Lillöns brygga på ett sjö säkert sätt.. Det finns en radiointervju med bolagets ordförande om detta (http://sverigesradio.. se/sida/artikel.. aspx?programid=94 artikel=2478829).. Kollisioner med bryggan, bucklor i skrovet, inställda turer, olagliga läktringar för att få hem folk vittnade om detta under de två säsonger den båten körde till Lillön.. Utredaren tog därför kansliets förslag att staten ska bygga en kajanläggning i det känsliga fågelberget.. Enligt riksföreningens stadgar ska föreningen.. verka för att verksamheter anpassas efter.. naturens förutsättningar!.. Men enligt riksföreningens stadgar ska föreningen verka för att: verksamheter anpassas efter naturens förutsättningar ! Försöker man reali sera kajförslaget får man räkna med överklagningsprocesser, kanske till EU-kommissionen.. Dessutom kostar det, experter menar att det handlar om tvåsiffriga miljonbelopp.. Länsförbundet har i skrivande stund fått erbjudande om ett långsiktigt, naturanpassat trafikalternativ som medger trafik under maj - september med avgång från Djupvik.. Att det blir trafik från Djupvik är en kulturgärning menar hamnföreningen och Eksta hembygdsförening som står bakom förslaget.. Nu återstår bara att få stöd från riksföreningen och Länsstyrelsen för detta alternativ.. Jag känner mig hedrad och stolt över uppdraget som ordförande i vår lokala naturskyddsförening.. Det är ett tufft uppdrag, mycket händer inom naturskyddet på ön.. Jag har också engagerat mig i verksamheten på Lillön i nästan 40 år och även där känt mig hedrad av alla positiva reaktioner.. Och jag är inte ensam, vi är många som genom åren jobbat och engagerat oss för denna pärla.. Våra erfarenheter och den kunskap vi tillsammans byggt upp borde tagits tillvara i utredningen och respekterats av Länsstyrelsen.. Naturregion på frammarsch?.. Mitt i allt kallt och bistert kom glädjebesked, nämligen att den nya regionledningen ska skydda Södra Hällarna från bebyggelse och att den stödjer ett starkt strandskydd på Storsudret! Grattis gotlänningar! Kanske ser vi ett paradigmskifte där det är kommunen, numer Region Gotland,som tar ansvar för Gotlands natur?.. -----------------.. Ledare i Natur på Gotland december 2010:.. I Nagoya i Japan i oktober höll FN ett möte där världens länder antog en målsättning som går ut på att rädda världens biologiska mångfald till år 2020.. Det redovisades dokument, planer och arbetsprogram.. Man förbinder sig att skydda 17 % av världens land och vatten samt 10 % av kust- och marina områden från exploatering.. Man ska stoppa avskogningen och förstörelsen av naturmiljöer och stoppa överfiskningen.. Stora framsteg, men det finns många fallgropar på vägen och möjligheter till olika tolkningar.. Nagoya-överenskommelsen är dock ett stort steg framåt och ett minnesvärt plus för år 2010.. Om det blev vinst i Japan är det lite nitlott här hemma på Gotland.. Här pågår den största markexploateringen någonsin.. Kustområden bebyggs som aldrig förr, kalkbrytningen fortsätter att ohejdat spränga sönder öns kalkmarker och i havet fortsätter utfiskningen av sillfiskbestånden.. Men även positivt för i dagarna blev det klart att Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservat i Austre på Storsudret, där det tidigare planerades en stugby.. Bra! Naturskyddsföreningen uppvaktade tidigt Länsstyrelsen med förslag om reservatsskydd.. Miljöproblem är ibland problematiska, det som kan synas självklart är inte alltid sant.. Vi har i flera tidigare nummer tagit upp marina problem och fortsätter med flera artiklar om vår havsmiljö i detta nummer.. Bristen på fisk är ett av Östersjöns största miljöproblem, främst att sillfiskarna minskar.. Fler och fler börjar nu få upp ögonen för att det finns för lite skarpsill, inte för mycket som tidigare varit något av hörnstenen i miljöbeskrivningen av Östersjön.. Och så lanserar vi ett nytt förslag till tolkning av det mystiska förhållandet att antalet ejdrar minskar.. Bestånden är tillbaka på nivåer som fanns i början av 1970-talet, men det är inte säkert att utvecklingen är ett tecken på miljöproblem, kanske är det tvärt om - läs!.. I tidningen tar vi även upp den uppseendeväckande och tråkiga nyheten att Högsta Domstolen inte bevilja prövningstillstånd för Bungetäkten.. Nu är det fritt fram för Nordkalk att med lagens rätt gräva bort en av Gotlands alvarmarker.. Man kan undra vad vi har Miljöbalken till? Är det bara för att kunna lagföra bagatellartade ingrepp som vanligt folk råkar göra? Förhoppningsvis prövas ärendet av Europadomstolen, men då måste EU-kommissionen föra ärendet dit (se sid 32).. Lite självkritiskt kan man så här i efterhand tycka att vi som stor natur- och miljöorganisation gjorde för lite för att väcka opinion.. En så här viktig fråga borde ha fått betydligt mer medial uppmärksamhet i Stockholm och andra delar av landet för att makthavarna skulle haft chans att bli påverkade.. Vi fick inte med allt vi planerat i detta nummer, men så är det att göra en tidning ideellt.. Tiden räcker inte alltid till.. I en artikel i tidningen beskriver vi tidningens utveckling under sina 25 år med 26 årgångar - grattis till oss!.. I kommande nummer tar vi även upp Lilla Karlsö.. Naturskyddsföreningen Gotland har begärt att ansvaret överförs till gotlandskretsen i enlighet med föreningens olika policydokument.. Vi menar att ön bör skötas lokalt.. För några år sedan överfördes samtliga övriga gotlandsfastigheter som ägdes av riksföreningen till kretsen.. Vi tror att det finns många medlemmar som vill engagera sig och det finns idéer om hur ekonomi skulle kunna förbättras och båtturer arrangeras.. BHj/red.. Ledare i Natur på Gotland oktober 2010:.. Oväder.. Jag befann mig på Lilla Karlsö när sommarens häftigaste oväder drog fram över Östersjön och nådde Gotland den 17 juli.. Vi fick i all hast avbryta den förevisning av fårklippning som pågick.. Be sökarna fick ta skydd i Naturmuseet.. Strömmen slogs ut på Gotland, affärer fick stänga, men det märkte vi naturligtvis inget av på Lillön där det enbart finns el från solceller.. Det var en mäktig naturupplevelse med en mörk molnfront som växte upp från söder och hastigt fick en solig dag att övergå i mörkt skyfall.. Regn så kraftfullt att vågorna lade sig.. Havet blev blygrått och platt med miljoner gropar av stormregnet - nederbörden 62 mm uppmättes invid kusten.. Vår egen mätare rann över.. Och otaliga blixtar.. En slog ner i vattnet mellan bryggan och husen.. Regn och åska är inget ovanligt, men denna gång var det speciellt.. Ovädret blev som ett föremål man såg i fjärran på den fria horisonten och som obönhörligen vällde fram.. Det är befriande med sådana tillfällen och känslan av att det är naturen som råder.. Ovädret kan lite symboliskt även få gälla för andra händelser.. Vad gäller den hotande kalkbrytningen i Bunge väntar vi fortfarande på besked om Högsta Domstolen ska ta upp ärendet till prövning eller ej.. Vi vet dock att Nordkalk ljög vid förhandlingarna i Miljö överdomstolen.. Det finns alternativa kalkförekomster.. Bolaget har nyligen köpt in en fastighet för ändamålet på mellersta Gotland.. Till råga på eländet har nu Svenska Mineral lämnat in en begäran om att få hugga bort kalkberget öster om Bästeträsk / Ojnare skogen.. En framgång var dock att exploateringshotet mot Hällarna i form av kommunens planerade bygge av en arenahall är undan röjt.. Och så har vi haft ett val.. Förlorare här på ön blev allianspartierna och framför allt Centerpartiet.. Förhoppningsvis kan det förändrade politiska läget medföra en mer återhållsam exploatering av öns kuster än den vi sett de senaste åren och en avmattning av den industrialiseringen av öns värdefulla stränder och naturområden som skett.. Vi har stora förväntningar på att en ny politisk majoritet ska tänka mer grönt och långsiktigt.. I debatten inför årets riksdagsval hamnade miljöfrågorna i bakgrunden.. Vi på Gotland bjöd in Miljöpartiets ledning (riks och lokal) till samtal om Östersjömiljön på Lilla Karlsö.. Vi fick möjlighet att berätta om våra erfarenheter av övergödningen och även larma om bristen på fisk i Östersjön.. Fiskbiomassa har minskat dramatiskt under de senaste 35 åren utan att någon bryr sig.. Främst är det skarpsill och strömming som minskat.. Dessa frågor hoppas vi kunna behandla på ett seminarium med föreningens havsnätverk i början av nästa år för att därmed lyfta detta problem.. Under träffen med Miljöpartiet kunde vi också slå ett slag för strandbete.. En oerhört viktigt naturvårds insats för att bevara de säregna strandmiljöerna.. Tyvärr målas strandbetet felaktigt ut som ett stort miljöproblem för att det skulle bidra till övergödning av Östersjön.. Det stämmer inte.. Jag har räknat på vad strandbetet på Gotland ger för tillskott av kväve till havet.. Det handlar om ynka 0,11 % av de kväve som når Öster sjön från de gotländska jordbruket! En belastning Östersjön lätt klarar av.. Så hjälp till att propagera för strandbetets naturvårdsbetydelse något som känns särskilt rätt i år, som är den biologiska mångfaldens år.. Björn Hjernquist / red.. Ledare i Natur på Gotland maj 2010:.. Stockholmsperspektiv.. I år håller Naturskyddsföreningen sin riksstämma i Gävle.. Aldrig någonsin har det kommit in så många motioner 91 st! Jag sitter med en hel bok på drygt 500 sidor.. Det finns många viljor som drar åt olika håll.. En het debatt inom föreningen i år är val beredningens hantering av sitt uppdrag att föreslå ord förande.. Här har det inte fun gerat så bra.. Valberedningen själv tog alltför tidigt ställning mot den sittande ordföranden, men saknade förankring hos de demokratiskt valda inom före ningen.. Vi delar mycket av de förändringskrav som ställs, men i ordförandefrågan har vi en annan uppfattning.. En ordförande är viktig, eftersom han/hon i hög grad är föreningens ansikte utåt! Så vi hoppas att vår nuvarande ordförande Mikael Karlsson blir kvar.. Pengar till naturvård eller chefer?.. I flera av motionerna tar man upp fördelningen av före ningens medel.. Det finns konkurrens förhållanden mellan rikskansli och regional-/lokalföreningar.. Många anser att mer av pengarna borde gå till det lokala arbetet.. Kretsar som lägger ner hårt, ideellt arbete behöver mer eko nomiska resurser.. Men bara 8 % av medlemsintäkten går tillbaka till kretsen.. Gotland som även är länsförbund får tillbaka lite mer.. Men runt 90 % av medlemsavgifterna går till ett växande kansli i Stockholm.. Där finns så många anställda att, vid sidan av generalsekreteraren och olika sakchefer, har man även anställt en personalchef.. Bara för att finansiera denne personalchef behövs medlemsavgifter från ungefär 2 000 fullbetalande medlemmar! Man kan fråga sig om detta är rätt pri oritering av natur- och miljövårdsarbetet?.. Naturvård eller medlemsvärvning?.. Hur används pengarna från vårt gotlandsperspektiv? Jag ger ett exempel från ett område där jag själv engagerat mig - föreningens ö, Lilla Karlsö.. Det finns en väl fungerande skötsel - en verksamhet som byggts upp under lång tid med erfaren heter, miljöövervakning och kvali ficerad visningsverksamhet.. Det finns en viktig tillsyn dygnet runt för att värna om öns alla fåglar och sälar.. Allt enligt målet med förvaltningen av ön.. Avgörande för en kostnadseffektiv skötsel och ett väl fungerande naturskydd har varit att verksam heten haft en tydlig lokal koppling med mycket ideellt arbete.. Tidigare kansliledning har till och med förmått förvaltare och tillsynsman att bosätta sig på Gotland för att få en stark lokal förankring.. Plötsligt tar en medlemsvärvargrupp på Stockholmskansliet och kör över detta.. Man fattar beslut, utan att man har den minsta känne dom om ön.. Vi som sitter i styrelsen på Gotland försöker få till stånd en dialog med tjänstemännen innan det går för långt.. Vi är oroliga för hur kansliet sköter Karlsö-projektets ekonomi, att man äventyrar naturskyddet och att man sänker kvalitén för att istället inrikta sig på medlemsvärvning.. Vi uppfattar att detta även strider mot det uppdrag vi har att förvalta ön.. Vi menar att kansli et biter sig själva i svansen, när man styr över allt mer av föreningens verksamhet till medlemsvärvning, för att täcka Stockholmskansliets kostnader.. Detta har dessutom slagit så illa att verksamheten på Lillön i år blir dyrare än tidigare trots att man sänker ambi tionsnivån.. De pengar man nu kastat bort hade man kunnat använda till att förlänga den öppna säsongen, så att till exempel skolklasser kunnat besöka ön!.. Ledningen säger sig vilja skapa en vikänsla inom föreningen - lokalföreningar tvingas anpassa loggor, namn och hemsidor till en gemensam mall.. Men det vi möter från Stockholms kansliet är ingen vikänsla, det är bara Stockholmsperspektiv.. För att få kontakt med Lilla Karlsö måste man numer ringa ett Stockholmsnummer - vem här på ön kommer att göra det? Tala om brist på landsbygdsperspektiv och lokal medverkan! Lite tillspetsat kan man säga att medlemsav gifterna från våra gotländska medlemmar går till att finansiera kansli personal som mot arbetar naturvårdsarbetet på Gotland och de valda leda möterna i lokalavdelningen.. Vi skall ha medlemmar (och kanslipersonal) som brinner för och förstår våra natur- och miljöfrågor.. Medlemmar som inte bara gått med tillfälligt för något rabatterbjudande eller blivit övertalade genom en telefonvärvning.. Vi är naturens försvarsadvokater, en viktig förening som vi är stolta att vara med i, låt det få fortsätta!.. Erik Rudstedt /styrelseledamot Gotland.. Ung havsörn, Gotland.. Havs- och kungsörn är nu mer en vanligare syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser.. Inbjudan för riksdagsmän för frukostseminarium i Riksdagen 13 febr 2013.. Miljöpartiets EU-parlamentariker.. Carl Schlyter besöker Naturskyddsföreningen Gotland 31 januari 2013 för att diskutera Ojnareskogen och vad EU kan göra om Högsta Domstolen beslutar till Nordkalks fördel.. Bungenäs naturreservat - skogen möter havet.. Foto: Daniel Heilborn.. Skrivelsen om krav på ändrad lagstiftning för gruvbrytning och prospektering läses upp på Medborgarplatsen 17 november inför 500 personer.. Affisch om 17 november manifestationen.. Budkavle till Regeringen om gruvbrytning.. Insändare från nätverket om gruvbrytning.. Naturskyddsföreningen skriver till regeringen.. Naturskyddsföreningen överklagar till HD.. Bra länk om Ojnareärendet.. Se Film om Ojnareskogen.. om länkningen inte fungerar är detta adressen:.. com/watch?v=w-EAYEuq9cQ feature=youtube_gdata_player.. Ny tidning ute nu: Nr 3.. Anders Lekander:.. Vem krusar örngottsband, vem stoppar strumpor?.. Min mormor gjorde det.. Min mamma gjorde det.. Hon lärde sina barn att göra det.. Jag gick ut i livet krusandes örngottsband och stoppandes strumpor.. Så småningom upptäckte jag att det fanns örngott att köpa i glada färger och mönster, som genom en genialisk konstruktion helt saknade örngottsband.. Jag kom också underfund med att strumpor var så billiga att köpa att det var fånigt att hålla på och stoppa dem.. Och dessutom var de av så dålig kvalitet, att det var svårt att få lagningen att fästa.. Vanor och ting ändras alltså med tiden.. Omärkligt från dag till dag.. Det kom jag att tänka på när jag fick ett städryck och fann lådvis med ej putsade nysilverbestick, som jag inte använt på decennier.. Just det - Häxan var hushållets bästa vän, jag minns ännu lukten vid detta ständiga putsande av matsilvret.. Vad bra det är med rostfria bestick ändå.. Vilka mängder av sparad tid måste jag inte ha liggande någonstans!.. Köp, slit och släng! Ni som är lite äldre kommer ihåg vilken debatt det blev när begreppet lanserades en gång i tiden, och vilket massivt motstånd! Nej lakan ska stadvändas när de börjar bli slitna.. Något annat var otänkbart.. Men hur blev det 50 år senare! Köp, slit och släng! Det är vad som gäller i denna miljömedvetna tid.. Hur kunde det bli så? Förändringarna i vanor kommer smygande, utan att vi knappt märker något.. All den tid jag sparat på att inte krusa och laga kanske går åt till att sortera sopor? Var det något i mitt barndomshem vi inte gjorde, så var det att sortera sopor.. Det fanns inte i sinnevärlden.. Vi hade sopnedkast, där den enda begränsningen var att det kunde knölas in genom luckan.. Men å andra sidan blev det ju inte så mycket sopor på den tiden.. Och lösningsmedel, som behövdes till dåtidens utmärkta, men giftiga, färger, det var bara att spola ner i toaletten, så var det borta.. Nu sorterar jag allt som ska slängas in i minsta detalj.. Det har blivit en hel vetenskap.. Och 50 år in i framtiden.. Hur gör man då? Man gör sig säkert lustig över hur vi i vår tid kunde köra bilarna på bensin och diesel.. Hur vi aningslöst köpte vår alltför billiga mat från hela världen, medan det svenska jordbruket dog.. Hur vi lät kalkindustrin föröda på norra Gotland, och hur vi av någon obegriplig anledning fyllde Gotland med vindkraft, långt över öns egna behov.. Det är tankeväckande att man om 50 år kommer att tycka att våra i-phones kommer att te sig lika ålderdomliga som kristallmottagaren ter sig för oss.. Men blåsipporna är precis lika blåa i dag som för 50 år sedan, och kommer att vara precis lika blåa om 50 år.. En trösterik tanke.. SORG.. ÖVER SAKNAD TROVÄRDIGHET.. Riksförening har kört över Gotland och sålt ut naturvården på Lilla Karlsö.. Beslutet innebär att 60 år av framgångsrik naturvård nu sopas undan.. Tre dagar i veckan får pilgrimsfalk, havsörn, alkfåglar och sälar stå ut med att skrämmas av närgående båtar och besök.. Beslut tas i Stockholm och förmedlas via media!.. Riksföreningen har hög svansföring vad gäller att ställa krav på andra markägare.. Det är svårt att se hur de ska kunna kritisera Regeringen för låga anslag till naturvården efter det här, eller ställa krav på andra markägare att ta naturhänsyn,.. när de själva inte förmår ta ansvar för sin egen fastighet.. Det är inget godtagbart motiv att det behövs mer pengar till Stockholmskansliet!.. Riksföreningen borde visa större respekt för naturskydd och föreningsdemokrati än att låta prestige och personliga tillkortakommanden styra.. Läs Erik Rudstedts inlägg på Naturkontakt om föreningsdemokrati!.. GLÄDJE.. ÖVER STÅNDAKTIG DOMSTOL.. Mark- och miljö domstolen kan inte fastställa några villkor för brytningen vid Nordkalks brott vid Ducker i Bunge.. Bolaget får därför inte det tillstånd för att starta verksamheten som krävs enligt miljöbalken.. En stor seger för naturvården!..

  Original link path: /aktuellt.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Naturskyddsföreningen Gotland bevakar vad som händer när det gäller naturen och miljön på Gotland.. Vi agerar i ärenden där vi finner det befogat.. Här publicerar vi ett urval av de skriftliga yttranden vi formulerat i olika aktuella ärenden.. april 2014.. Yttrande bebyggelseplan Furilden.. mars 2014.. Ändringa av Natura 2000-område Klosteänge.. februari 2014.. Yttrande vindkraftverk Forsvidar.. Yttrande till Naturvårdsverket över riksintressen.. Yttrande till byggnadsnämnden promenadstråk Visby.. Yttrande internt GMO.. Yttrande remiss Gotska Sandön.. Yttrande till riksföreningen om jaktpolicy.. december 2013.. Yttrande Bunge Ducker dec 2013.. Yttrande riksintressen för friluftsliv.. oktober 2013.. Yttrande förslag naturreservat Mullvalds strandskog.. Yttrande förslag naturreservat Hambrar.. Yttrande SMA kalkstenstäkt.. mars 2013.. Yttrande Skydd av Slite skärgård.. Yttrande Energiplanen.. febr 2013.. Yttrande vindkraft riksintresse.. Yttrande Länsstyrelsen: Värna-Visa-Vårda.. dec 2012.. HD inhibition.. nov 2011.. Nätverket Budkavlens skrivelse till Regeringen.. Överklagan till Mark- och miljödomstolen avseende Länsstyrelsens beslut att tillåta sprängning av klippblock på Lilla Karlsö.. okt 2012.. Yttrande över detaljplan Ireviken.. sep  ...   Mineral.. Överklagan Miljööverdomstolen vindkraftpark på Mästermyr.. Mark- och Miljööverdomstolen beslutade i juli att upphäva alla tidigare tillstånd och istället gå på Naturskyddsföreningen Gotlands linje: Det blir ingen vindkraftspark på Mästermyr! Seger för Naturskyddsföreningen och bakslag för Länsstyrelsen och Vattenfall.. aug 2011.. Överklagan bygglov inom strandskydd mm vid Austre.. Mark- och Miljödomstolens dom 27 januari 2012.. Bifall till föreningens överklagande och upphävande av Länsstyrelsens beslut.. Yttrande över Mölnermyr naturreservat.. juni och aug 2011.. Skrivelse skydd för Furilden 2.. Elkabel till Gotland.. juli 2011.. Skrivelse Miljööverdomstolen skogsavverkning mm Bungetäkt.. Skrivelse skydd för Furilden 1.. maj 2011.. klagan Ireviken byggplaner.. Mark- och Miljödomstolen beslutade i mars att upphäva byggbeslutet.. Region Gotland överklagade till Mark- och Miljööverdomstolen, men även MMÖD avslog Regionens överklagan.. Det blir i enlighet med Naturskyddsföreningens klagan inga hus!.. april 2011.. Yttrande vindkraft på Mästermyr.. Yttrande åtgärdsprogram kungsörn.. jan 2011.. Överklagan vindkraftverk på Mästermyr.. Yttrande över Enanders Lilla Karlsöutredning.. dec 2010.. EU-kommissionen klagan: Bungetäkten..

  Original link path: /yttranden.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Ta chansen att påverka! Du gör en viktig insats för naturen och miljön genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen för 295 kr per år (24 kr/mån).. För att bli medlem i Naturskyddsföreningen.. klicka här.. (extern länk).. Notera dock att man inte kan välja vilket länsförbund eller krets man vill tillhöra på den sidan.. Är  ...   krets och får tillgång till bla vår fina tidskrift.. Är man inte skriven här måste man meddela medlemsansvariga om att man vill bli medlem i Gotlands länsförbund och krets.. Du kan maila till.. medlemsregistret.. Som medlem i den regionala förbundet och kretsen stödjer man och får chansen att vara med att påverka naturskyddsföreningens lokala arbete..

  Original link path: /medlem.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Styrelse 2014.. , sekr 21 88 91.. Sten Wikström kassör 070-754 60 25.. Per Jörneus, vice kassör 21 92 10.. Erik Rudstedt vice ordf.. 070-552 98 74.. Linda Axelsson 073-243 07 51.. Annika Jörnemark 24 42 63.. Sigurd Lindkvist 550 16.. Ann-Christin Malmberg Bernström 073-938 64 69.. Bengt Unnerfelt 26 45 12.. Jakob Wallin 0738-14 36 68.. Delar av styrelsen: Arnd Rüger, Erik Rudstedt, Sigurd Lindkvist, Sten Wikström, Camilla Djurberg, Per Jörneus, Linda Axelsson, Bengt Unnerfeldt, Jakob Wallin, Annika Jörnemark, Anncatrin Hjernquist, Sara Eliason.. På bilden saknas Anders Lekander och Ann-Christin Bernström.. (Foto 2013.. )..

  Original link path: /styrelse.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Naturskyddsföreningen Gotland bedriver en utåtriktad verksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar och till den gotländska allmänheten.. Syftet är att sprida kunskaper om, och känsla för, den unika gotländska naturen.. Ett annat syfte är att ha roligt (förstås).. Årligt återkommande program är skötseln av föreningens änge, Hörsne Prästänge.. Ett änge kräver årlig hävd i form av fagning (vårstädning), slåtter (höbärgning), klappning (lövbeskattning) och röjning (utglesning av träd och buskar).. Lördag 6 september kl.. 16 60-årskalas - se längst ner.. Torsdag 5 juni kl.. 20 - ca 22 Naturnatten i Brucebo.. Från hällmark till strandäng, över myrmark och i skog.. Ta gärna med kvällsfika.. Samling vid reservatsparkeringen, norra delen, vid länsväg 149.. Anmäölan: Anncatrin Hjernquist, tel.. 070-441 68 48 och Anders Lekander, tel.. 21 88 91.. Lördag 7 juni kl.. 10 - ca 14 Naturvandring vid Hammarsänget.. Vandring genom änget och västerut mot Stora Hammars.. Vi tittar på blommor, fåglar och insekter.. Samling: P-platsen vid Hammarsänget.. Ta gärna med matsäck.. Anmälan: Charlie Wijnbladh, tel.. 070-389 76 87.. Samarr.. med Hellvi Hbf.. Söndag 29 juni kl.. 11 - 16 Regionalt upptaktsmöte inför Miljövänliga veckan.. Alla som vill vara med och göra något under Miljövänliga Veckan är välkomna till studiefrämjandets lokaler på Mejerigatan 1 i Visby.. Kom på upptakt och var med och påverka! Under dagen får du information kring ekologisk mat, bekämpningsmedel och kampanjmaterial av Emelie Hansson från Naturskydds föreningens riksförening.. Årets tema är Byt till eko.. Vi kommer också planera för årets  ...   möjlighet att se många spännande arter.. Samling vid Träffpunkt Gotland vid Södra Hällarna.. Ansvarig: Jakob Wallin, tel.. 073-814 36 68.. Tisdag 15 juli kl.. 14 - ca 16 Håvning i Kyllaj.. Lär om det hemlighetsfulla livet under ytan! Fånga märlor, tångräkor, spiggar och andra djur och gör ditt eget akvarium.. Även undersökning av fiskar fångade i trakten.. Ta gärna med håv, ljus hink/bunke med lock och matsäck.. Vid badplatsen.. Anmälan till Charlie.. Wijnbladh@naturskyddsforeningen.. se eller tel.. 070-839 76 87.. Torsdag 24 juli kl.. 10 Slåtter i Hörsne Prästänge.. Dags för årets höjdpunkt i änget, slåttern! Prova på att använda en lie, eller räfsa det slagna höet i fina rader.. Naturskyddsföreningen bjuder på lunch och fika.. Lördag 2 augusti kl.. 13 Höbärgning i Hörsne Prästänge.. Hjälp till att ta hand om ängshöet.. Föreningen bjuder på otendag.. 16 60-årskalas.. Naturskyddsföreningen Gotland fyller 60 år! Det firar vi med middag och underhållning den 6 september på Tofta Strandpensionat.. Välkomna!Vi bjuder på underhållning, det blir musik, sång och tillbakablickar på de 60 åren och ett bildspel med Gotlands natur förr och nu.. Per Wramner tidigare ordförande i riksföreningen kommer att kåsera.. Det är alldeles inpå valet så det presenteras också vad Regionens politiker vill gällande Gotlands naturvård.. Subventionerad middag.. Det finns möjlighet att boka övernattning på pensionatet tel 0498-29 70 60.. Anmälan senast 29 augusti till Anncatrin tel 070-441 68 48 eller Erik tel 070-552 98 74.. Se även eventuella annonser i dagspressen och föreningens hemsida..

  Original link path: /program.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Tidningen Natur på Gotland.. tidning.. Natur på Gotland är vår föreningstidning.. Den började ges ut 1985 och utkommer numera med fyra nummer per år.. Två av dessa nummer är tjocka och fullmatade med intressanta artiklar som berör den gotländska naturen och miljön.. Två nummer är lite tunnare och innehåller programutbud och föreningsintern information som kallelse till årsmöte och verksamhetsberättelse.. Tidningen är viktig för att sprida information till föreningens medlemmar, för att dokumentera den gotländska naturen och miljön och för att sprida föreningens budskap.. Gamla nummer kan köpas.. Vår tidskrift produceras helt ideellt och kommer ut med fyra nummer per år.. Som medlem i  ...   i regel läsa här på hemsidan i lågupplöst format.. Är du medlem i någon annan krets, eller inte medlem alls, men vill ha vår tidning kan du prenumerera.. Betala 150:- till vårt plusgiro: 18 67 55-5 och uppge namn och adress.. Det finns ett register till artiklar i tidningen som du kan ladda ner här.. RÄTTELSE:.. I Natur på Gotland 2012 nr gick det lite för fort vid bildbyten; Rätt info ska vara sid 4 första bild i 2:a raden småtärna med tångräka.. Sid 4 höga bilden havstrutar.. Sid 21 nedre bilderna lärkfalk 2K och tornfalk 2K hona.. Ringmärkning Lilla Karlsö.. Ledare.. Vindkraft.. Sälskador..

  Original link path: /tidning.html
  Open archive

 • Title: Naturskyddsföreningen Gotland
  Descriptive info: Linnéresan.. Gotlands natur.. Smultronställen.. Se även föreningens fastigheter under rubriken i fältet ovan..

  Original link path: /naturtips.html
  Open archive

 • Archived pages: 16